Bierzmowanie

Terminy Bierzmowania w Parafii: ustalane indywidualnie z ks. Biskupem, w Okresie Wielkanocnym


Potrzebne dokumenty:

  1. skrócony odpis aktu urodzenia kandydata (jeśli był chrzczony poza parafią),
  2. informacje o danych personalnych świadka bierzmowania.


Wymagania stawiane kandydatom:

  • prowadzenie życia prawdziwie chrześcijańskiego,
  • przystąpienie do sakramentu pokuty,
  • odbycie trzyletniego okresu przygotowania, ustanowionego przez ks. Biskupa.
  • uczęszczanie na lekcje katechezy,
  • w przypadku osób spoza tutejszej parafii wymagane jest odpowiednie zaświadczenie wystawione przez parafię, do której aktualnie dana osoba należy (wg miejsca zamieszkania, a nie zameldowania).