Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego

Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego

Fragment Listu pasterskiego Biskupa Opolskiego o powołaniu nowej wspólnoty Diecezjalnej:

Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego

[…]

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

Ratujmy życie Boże w Kościele opolskim

         Od dnia chrztu świętego jesteśmy świątynią Ducha Świętego i mamy udział w Boskim życiu. Żyje w nas Jezus i naszym udziałem jest nowe życie, które św. Paweł wyraża w słowach: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Duch Święty jest Dawcą tego życia (por. J 6,63), „źródłem wody tryska­jącej na żywot wieczny (por. J 4,14; 7,38-39). […] przez Niego Ojciec ożywia ludzi zmarłych na skutek grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi w Chrystusie (por. Rz 8,10-11)” (KK 4). Oznacza ono łaskę dziecięctwa Bożego, która stanowi najwięk­szy nasz skarb, jest ową ewangeliczną perłą, dla której warto poświęcić wszystko (por. Mt 13,45-46).

Tymczasem nie umiemy dziś należycie wartościować tej wielkiej łaski, coraz bardziej lekceważymy i zaniedbujemy życie Boże w nas, co w skrajnym przypadku prowadzi do obumierania w nas tego, co Boże. Gorzkim skutkiem jest kryzys wiary w wielu sercach i coraz większe zeświecczenie naszej egzystencji chrześcijańskiej.

Rozeznając tę trudną sytuację, która pilnie domaga się większej troski o łaskę dziecięctwa Bożego, woła o obronę życia Bożego w nas i o solidne zaangażowanie się na rzecz rozwoju duchowego w naszych rodzinach i parafiach, 30 grudnia 2018 roku, w Niedzielę Świętej Rodziny, z myślą o dobru całego Kościoła opolskiego, erygowałem w Oleśnie nowe dzieło: Maryjną Wspólnotę Opiekunek Dziecięctwa Bożego, z potrójnym patronatem: św. Anny, św. Jadwigi Śląskiej i św. Jana Pawła II.

Miejsce erygowania i określenie siedziby Wspólnoty nie są przypadkowe. Jej projekt powstał bowiem w Oleśnie podczas obchodów Jubileuszu 500-lecia sank­tuarium św. Anny. Wspólnota jest przeznaczona dla kobiet powyżej 18 roku życia, które podejmując trud naśladowania Bożej Rodzicielki Maryi, będą dbały o ży­cie Boże w sobie, będą się angażowały na rzecz wychowania religijnego własnych dzieci, czy wnuków i będą się starały wspierać duszpasterzy w dziele animowania formacji duchowej w parafii. Rozwój Wspólnoty powierzam opiece trzech Niewiast: Najświętszej Maryi Pannie, św. Annie i św. Jadwidze. Natomiast jej program for­macyjny zamierzam wyprowadzić z nauczania św. Jana Pawła II.

Drodzy Diecezjanie, rozeznaję dziś w naszym Kościele opolskim wielką po­trzebę modlitwy, ale też formacji i apostolatu na rzecz większej troski o żywą wiarę i duchowy rozwój naszych dzieci, wnuków i nas samych. Trzeba podjąć wielki wy­siłek troski o Boże życie w nas otrzymane na chrzcie świętym. Dlatego zwracam się do wszystkich Diecezjanek, z prośbą o rozważenie możliwości przystąpienia do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Chodzi o otoczenie opieką Bożego życia w nas i pośród nas; o dzieło, które ma swój doskonały wzorzec w Bo­skim macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny. Mam na myśli duchowy wymiar macierzyństwa, które jest wpisane w naturę każdej kobiety.

Drogie Mamy i Babcie, Kobiety bezdzietne i samotne, Niewiasty konsekrowane, bardzo liczę na Waszą wrażliwość serca i aktywne zaangażowanie się w dzieło ra­towania Bożego życia, otoczenia go macierzyńską opieką przez modlitwę, podjęcie formacji duchowej oraz trud religijnego wychowania dzieci i młodzieży. Przyję­cie pierwszych z Was do Wspólnoty zaplanowane jest w uroczystość św. Anny, 26 lipca br., w sanktuarium św. Anny w Oleśnie. Teraz będzie czas naboru. Można już się zgłaszać do swoich proboszczów i pobierać deklaracje zgłoszeniowe, na któ­rych znajdziecie określenie podstawowych celów Wspólnoty i Waszych zobowią­zań. W maju i w czerwcu, w kilku miejscach diecezji, tam, gdzie będzie najwięcej kandydatek, zostaną zorganizowane spotkania, celem przybliżenia i zaprezento­wania zasad funkcjonowania Wspólnoty. Wszystkich proszę o modlitwę w inten­cji Wspólnoty. Niech Boży Duch tak ją prowadzi i kształtuje, aby przyczyniała się do wzrostu świętości członkiń i przyniosła wiele dobra rodzinom, parafiom i ca­łej diecezji opolskiej.

[…]

Wasz Biskup

† Andrzej Czaja

Opole, 9 stycznia 2019 r.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszej wspólnoty. tam znajdują sie wszelkie in formacje. https://www.opiekunkizycia.pl