Nadrzędnym celem katechezy, któremu podporządkowane są wszystkie pozostałe, jest nie tylko spotkanie z Jezusem, ale zjednoczenie, a nawet głęboka z Nim zażyłość (PDK 21, por. CT 5; KKK 426; DOK 80).

Celem ostatecznym katechezy dorosłych jest uświadomienie katechizowanemu, aby swój stan życiowy przeżywał jak dojrzały chrześcijanin, co winno uwidaczniać się w nabywaniu odpowiednich postaw i zachowań (KD 34).

Katecheza dla dorosłych jest odpowiedzią wiary na wezwanie ze strony Boga, który pragnie, aby wszyscy doszli do poznania prawdy oraz aby doszli przede wszystkim do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa (Ef 4,13). Owo pełne poznanie Syna Bożego, jak również Pełnia Chrystusa nie wydają się być możliwe do zrealizowania w wieku dziecięcym, dorastania czy młodości. Na ogół w jakieś mierze może z tymi wymaganiami zmierzyć się jedynie człowiek dorosły, i to dorosły w wierze.
Obecna praktyka katechizacji główny akcent kładzie na katechizowaniu dzieci i młodzież, jednak oni nie pobudzą starszych, tzn. najczęściej rodziców, do zainteresowania się własną formacją. Nie ma zatem innej drogi, jak tylko troska o religijną formację dorosłych, w tym rodziców, gdyż od ich pogłębionej świadomości istoty chrześcijaństwa, w tym także zadań rodzicielskich, zależy w największym stopniu skuteczność religijnej formacji młodego pokolenia. Kwestia ta nie jest niczym nowym w Kościele, który od swojego zarania najpierw katechizował dorosłych, a następnie rodzice podejmowali formację religijną swoich dzieci. Wydaje się, że należałoby nie tylko wrócić do tej praktyki, ale i uczynić wszystko, aby przyniosła owoce w postaci formowania dojrzałych chrześcijan, których pilną potrzebę dzisiaj się odczuwa.

Katecheza w naszej parafii odbywa się w czwartki o godz. 18.45 w domu im. św. Edyty Stein.